Poznaj nasze zasady

1. Definicje Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą mają niżej określone znaczenia:
 • Wynajmujący lub Lion Apartments - właściciel marki Lion Apartments i strony internetowej www.lion-apartments.pl, Lion Management Karolina Ambarcumian z siedzibą w Sopocie przy ul. Grunwaldzka 62/1; NIP5851403232
 • Najemca - klient lub klienci Wynajmującego, zawierający z Wynajmującym umowę o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Obiektu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny).
 • Osoby towarzyszące – ogół wszystkich osób korzystający z wynajętego lokalu wraz z Najemcą, odpowiednio zgłoszeni Wynajmującemu
 • Obiekt – lokal (apartament lub pokój) udostępniony do najmu krótkoterminowego przez Wynajmującego rezerwowany do celów turystycznych bądź noclegowych,
 • Najem Obiektu - umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego dokonania rezerwacji.
 • Koszty pobytu - opłata dokonywana przez Najemcę za wynajem Obiektu określonej liczbie osób, w określonym terminie, skalkulowane bez względu na rodzaj sprzętu / wyposażenia, dostępu do Wi-Fi / Internetu / pakietu telewizji.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Umowa zawierana na odległość - transakcja, przy zawieraniu której nie ma jednoczesnej obecności obu stron, w których jedną ze stron jest „Konsument”
 • Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa - transakcja nie dokonywana w miejscu przeznaczonym do obsługiwania klientów i odpowiednio oznaczonym, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, przy czym klientem musi być „Konsument”, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [ Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.].
 • Regulamin – spis procedur umożliwiających udostępnienie Obiektów za opłatą uiszczoną przez Najemcę. Brak akceptacji Regulaminu ze strony Najemcy oznacza odmowę świadczenia usług przez Wynajmującego.
1.       Postanowienia ogólne

a. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Obiektów zamieszczonych na stronie  www.lion-apartments.pl oraz na portalach rezerwacyjnych i w sprzedaży telefonicznej lub e-mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Obiektu między Lion Apartments, a Najemcą, na warunkach określonych w regulaminie.

b. Niniejsze warunki korzystania z Obiektów stanowią integralną część umowy najmu Obiektu, zawartej pomiędzy Najemcą a Lion Apartments.

2.       Rezerwacja  Najemcy mogą dokonywać rezerwacji Obiektów w następujący  sposób:

a. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej  www.lion-apartments.pl. Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej,  w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji . Brak wpłaty zaliczki w ciągu 24h oznacza anulowanie rezerwacji.

b. Poprzez wysłanie maila na adres sopot@lion-apartament.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.  Po kontakcie z Lion Apartments, przygotowuje  ofertę wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy wpłacić 30% zaliczki. Aby rezerwacja otrzymała status gwarantowanej, zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

c.Poprzez portale rezerwacyjne m.in. booking.com, Airbnb, Expedia. Brak możliwości pobrania zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.

d. Zaliczka wpłacona po wskazanym terminie, przywraca rezerwacje, o ile Lion Apartments dysponuje dostępnym Obiektem.

e. Przed dokonaniem Rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem. Rezerwacja oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. W sytuacji gdy, Najemca nie godzi się na postanowienia Regulaminu, powinien on niezwłocznie odstąpić od dokonania rezerwacji.

f.Rezerwacja dotyczy konkretnego Obiektu, posiadającego indywidualną nazwę. Należy zapoznać się z jego lokalizacją, wyposażeniem oraz ilością dostępnych miejsc noclegowych oraz ich rozmieszczeniem.

g. W momencie dokonania rezerwacji Umowę Najmu uważa się za zawartą.

h. Oferta przedstawiona telefonicznie, wysłana e-mailowo czy też umieszczona na stronie www Lion Apartments ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego.

3.      Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

a. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są do 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji za pośrednictwem i po potwierdzeniu z pracownikami Lion Apartments. Najemca informuje telefonicznie Lion Apartments o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Lion Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Najemcy nie przysługuje zwrot zaliczki

b. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Najemcy nie przysługuje zwrot zaliczki.

c. W przypadku skrócenia pobytu przez Najemcę w terminie krótszym niż 14 dni przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

4.      Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez Lion Apartments

a. Zmiana rezerwacji przez Lion Apartments jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez Lion Apartments. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Lion Management zaproponuje Najemcy pobyt w innym terminie albo odstąpienie od Umowy Najmu i zwrot wpłaconej zaliczki.

b. Lion Apartments zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w Obiekcie, udostępnienie Obiektu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego Obiektu. W przypadku braku zgody na zamianę Obiektu, umowa ulega rozwiązaniu, a Lion Apartments ma obowiązek zwrotu Najemcy pobranej zaliczki. 

5. Płatność Najemca może dokonać płatności za rezerwację na jeden z poniższych sposobów:

a. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie www.lion-apartments.pl

b. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Lion Apartments

c. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie www.lion-apartments.pl

5. Ceny

a. Wszystkie ceny oferowane przez Lion Apartments są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

a. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem

c. Opłata uiszczana przez Najemcę nie zawiera: opłaty klimatycznej, opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa), zamówionych usług dodatkowych takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Najemcy .

d. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.

e. Na życzenie Najemcy Lion Apartments może wystawić fakturę, pod warunkiem podania przez Najemcę w momencie rezerwacji danych do faktury. W przypadku nie podania danych do faktury w momencie rezerwacji Lion Apartments zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia faktury.

7. Zasady pobytu

a. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Lion Apartments o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.

b. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 15:00  dnia przyjazdu i trwa do godz. 11:00 dnia wyjazdu.

c. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się w Recepcji pod adresem: Sopot, ul. Grunwaldzka 50 w godz. otwarcia tj. 10:00-18:00. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną  przez pracownika Lion Apartments lub uzgadniane telefonicznie. Po godzinach otwarcia recepcji Najemcy meldują się samodzielnie zgodnie z informacjami uzyskanymi przez personel Lion Apartments.  

d. Najemcy meldujący się samodzielnie, poza godzinami otwarcia recepcji mają obowiązek uiszczenia pozostałej opłaty za rezerwację niezwłocznie, następnego dnia po zameldowaniu w recepcji Lion Apartments.

e. Najemca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać ustalonej godziny wykwaterowania. Opóźnienie w wykwaterowaniu, zawinione przez Najemcę lub Osoby towarzyszące spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną, całą dobę najmu.

f. Sposób zwrotu kluczy ustalany jest z pracownikiem Lion Apartments w momencie zameldowania.

g. Najemca zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

h. Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z Obiektu  jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Obiektu.

i. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku Lion Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty oraz do obciążenia karty kredytowej Najemcy za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.

j. Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Obiekt w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

k. Najemca otrzymuje 1 komplet kluczy do Obiektu. W przypadku zgubienia kompletu kluczy Najemca zostaje obciążony kwotą w wysokości 250PLN, a w przypadku zgubienia pilota na posesję/do garażu kwotą w wysokości 300 PLN.

l. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ Obiektu.
W godzinach 21:00 do 08:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek pozostałych mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi innych mieszkańców budynku lub służb porządkowych, Lion Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (wykwaterować Najemcę) bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

m. W Obiekcie zabrania się palenia świec, kadzideł, rozpalania kominka, grilla ogrodowego oraz wprowadzania zwierząt oprócz zgłoszonych przez Najemcę, za które została uiszczona dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN. Najemca, w Obiekcie którego zostanie złamany powyższy zakaz zostanie każdorazowo obciążony opłatą w wys. 500 PLN.

n. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, agresywnego zachowania Najemcy, zakłócania porządku  lub ciszy nocnej, używania środków odurzających lub bycia pod wpływem alkoholu, Lion Management ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji, z zachowaniem prawa do opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

o. Zabronione jest oddawanie Obiektu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z zachowaniem przez Wynajmującego prawa do otrzymania opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

p. Lion Apartments nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Najemcy lub osób towarzyszących na terenie Obiektu w okresie pobytu Najemcy. Lion Apartments jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.

q. Lion Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie oraz częściach wspólnych Obiektów.

r. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Lion Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/osobodoba.

s. Lion Management nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z: pracami budowlanymi  lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie budynku w którym usytułowany jest Obiekt jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Lion Apartments, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

t. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Najemca zostaje obciążony kwotą 500 PLN, za każde pojedyncze naruszenie.

u. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi Obiektami.

v. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracowników Lion Apartments (zwłaszcza po godz. pracy recepcji) naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150 zł za godzinę + koszty dojazdu.

8. Umowa najmu 

Umowa najmu zawarta pomiędzy Lion Apartments obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Obiektu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Najemcy.

9. Odpowiedzialność Najemcy

a. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wynajmowanym Obiekcie spowodowane przez Najemcę lub osoby towarzyszące i zwierzęta.

b. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Lion Apartments o spowodowaniu szkody lub o naprawieniu szkody.

c. W przypadku, gdy Najemca uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności finansowej za szkodę, Lion Apartments w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do naprawienia szkody, z wytoczeniem powództwa włącznie.

d. W przypadku gdy Najemca uchyla się od opłacenia kar porządkowych wynikających ze złamania postanowień wymienionych w niniejszym Regulaminie, Lion Apartments w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania  stosownych należności.

10.  Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.].

11. Przetwarzanie danych osobowych

a. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich oddanie warunkuje możliwość zawarcia umowy najmu.

c. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach

 • Zawarcia i realizacji Umowy Najmu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie
 • Wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • Ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami

d. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Udzielanej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • W związku z wykonaniem Umowy Najmu lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem Umowy Najmu,
 • Okoliczności, iż przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów celów realizowanych przez administratora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest obrona administratora przed roszczeniami osób trzecich.

e. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych jego pracowników. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne. Podmioty takie przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

f. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do żadnej organizacji międzynarodowej

g. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia umowy. h. Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

Życzymy udanego pobytu!

Oferty specjalne