Poznaj nasze zasady

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa (dalej jako: „Regulamin”) zasady korzystania z Pokoju lub Apartamentu, które są udostępniane na podstawie Umowy Najmu przez Karolinę Ambarcumian, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LION MANAGEMENT KAROLINA AMBARCUMIAN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. Grunwaldzka 62, 81-771 Sopot, NIP: 5851403232, REGON: 221607981, zwana dalej jako „Lion Apartments”.

2. Umowa Najmu jest zawierana na podstawie odrębnego Regulaminu serwisu internetowego www.lion-apartments.pl, dalej jako „Regulamin Serwisu”.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie internetowym www.lion-apartments, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin dostępny jest również w każdym Pokoju lub Apartamencie udostępnianym do Najmu przez Lion Apartments.

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Cisza nocna- przedział czasu między 21:00 a 8:00, podczas którego Goście są zobowiązani do powstrzymania się od hałaśliwego zachowania;

Części wspólne- części Obiektu, do których mogą korzystać Goście z różnych Pokojów lub Apartamentów;

Doba hotelowa- przedział czasu, który Gość może spędzić w Pokoju lub Apartamencie w ramach zawartej Umowy Najmu, Doba hotelowa zaczyna się o 16:00 w Dniu przyjazdu, a kończy o 11:00 w Dniu wyjazdu;

Gość- osoba, która przebywa w Pokoju lub Apartamencie na podstawie Umowy Najmu zawartej w Regulaminie Serwisu lub regulaminach innych platform służących do rezerwacji Pokoju lub Apartamentu, z których korzysta ;

Osoby towarzyszące- osoba nieobjęta Umową Najmu zawartą z Gościem, przebywająca w Pokoju lub Apartamencie;

Recepcja – punkt przyjmowania Gości przez Lion Apartments znajdujący się pod adresem: ul. Grunwaldzka 50, 81-771 Sopot;

Dzień przyjazdu- dzień oznaczony w Umowie Najmu, jako dzień rozpoczęcia Najmu;

Dzień wyjazdu- dzień oznaczony w Umowie Najmu, jako ostatni dzień Najmu;

Obiekt- nieruchomość, którą dysponuje w celu wynajęcia Pokoju lub Apartamentu;

Wymeldowanie- proces, podczas którego Gość opuszcza Pokój lub Apartament, polegający w szczególności na zdaniu kluczy do Pokoju lub Apartamentu lub dokonania wszelkich rozliczeń;

Zameldowanie – rejestracja Gościa w Pokoju lub Apartamencie, odbywająca się w Recepcji, która polega na wypełnieniu formularzy meldunkowych przygotowanych przez Lion Apartments i wydaniu kluczy do Pokoju lub Apartamentu.

III. ZAMELDOWANIE

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w Dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w Dniu wyjazdu.

2. Zameldowanie odbywa się w Recepcji, w godzinach jej otwarcia.

3. Zameldować może się jedynie osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba powyżej 13 roku życia, jeśli przedstawi w Recepcji oświadczenie swojego opiekuna prawnego, o poniesieniu odpowiedzialności za szkody powstałe z winy osób, które dysponują oświadczeniem.

4. W przypadku, gdy Gość nie może zakwaterować się w godzinach otwarcia Recepcji, zobowiązany jest do poinformowania o tym najpóźniej dzień przed Dniem przyjazdu za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

5. Lion Apartments przekazuje Gościowi instrukcje dotyczące Zameldowania w wiadomości elektronicznej najpóźniej w Dniu przyjazdu.

6. W przypadku, gdy Gość odmówi Zameldowania, wypowiada Umowę Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, zatrzymując Wynagrodzenie z tytułu Umowy najmu tytułem kary umownej.

IV. ZASADY POBYTU

1. W Pokoju lub Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub spożywania substancji odurzających. W przypadku złamania powyższego zakazu, Gość jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde naruszenie.

2.Goście i Osoby towarzyszące, przebywające w Pokoju lub Apartamencie, są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Ciszy nocnej, zasad BHP oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także zachowania zgodnego zasadami kultury osobistej.

3.Lion Apartments w przypadkach naruszenia przez Gościa powyższych ppkt., w szczególności w przypadku podejrzenia, że Gość znajduje się pod wpływem środków odurzających, alkoholu, w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji lub zachowuje się agresywnie w stosunku do lub obsługi Apartamentu lub Pokoju, może podjąć decyzję o wezwaniu Policji lub innych służb porządkowych. W takim przypadku ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu, zatrzymując Wynagrodzenie z tytułu Umowy najmu tytułem kary umownej.

4. Osoby trzecie mogą przebywać w Pokoju lub Apartamencie Gościa w godzinach 08:00-22:00.

5. Gość nie może udostępniać Pokoju lub Apartamentu Osobom trzecim, a także zwierzętom, które nie zostały przez niego zgłoszone podczas składania Zamówienia. Dla potrzeb tego Regulaminu za udostępnienie uznaje się przebywanie zwierząt lub Osób trzecich w Pokoju Apartamencie w godzinach między 22:00 a 08:00.

6. W przypadku naruszenia ppkt. 5 niniejszego Regulaminu, Gość może zostać obciążony kosztami pobytu tych zwierząt lub Osób trzecich, zgodnie ze stawkami obowiązującymi za wynajem Pokoju lub Apartamentu dla osoby lub zwierzęcia w czasie trwania Umowy Najmu.

7. W ramach korzystania z Pokoju lub Apartamentu, Gość nie może:

 - palić świec, kadzideł, rozpalać kominka lub grilla ogrodowego,

 - oddać Pokoju lub Apartamentu w podnajem;

 - udostępniać Osobom trzecim Pokoju lub Apartamentu, również w czasie trwania Umowy Najmu;

 - usuwać z Pokoju lub Apartamentu elementów jego wyposażenia i dekoracji, a także nie przenosić elementów wyposażenia i dekoracji pomiędzy Pokojami lub Apartamentami;

 - pozostawiać zwierząt oraz osób poniżej 13 roku życia bez nadzoru.

8. W przypadku naruszenia zakazu zapalenia świec, kadzideł, rozpalenia kominka lub grilla ogrodowego, Gość zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł.

9. Gość jest zobowiązany do każdorazowego odpowiedniego zabezpieczenia Pokoju lub Apartamentu w przypadku jego opuszczania, w szczególności poprzez staranne zamknięcie okien i zamknięcie drzwi wejściowych na klucz. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za będące następstwem nieodpowiedniego zabezpieczenia lub zaniechania zabezpieczenia Pokoju lub Apartamentu, Gość odpowiada materialnie.

10. W przypadku niektórych Pokojów lub Apartamentów Gość otrzyma od pilot lub kartę do bramy wjazdowej (dalej jako „Pilot”). Gość jest zobowiązany do starannego sprawowania pieczy nad Pilotem. W przypadku jego utraty, może obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 400 zł.

V. WYMELDOWANIE

1. Goście są zobowiązani do opuszczenia Pokoju lub Apartamentu najpóźniej do godziny 11:00 w Dniu wyjazdu. W przeciwnym wypadku naliczy opłatę za korzystanie z Pokoju lub Apartamentu przez kolejne Doby hotelowe pobytu Gości zgodnie ze stawkami obowiązującymi na Najem w Dniu Wyjazdu.

2. Chęć przedłużenia Umowy Najmu, Gość może zgłosić najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym Dzień wyjazdu, w Recepcji, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. poinformuje Gościa niezwłocznie o możliwości przedłużenia Umowy Najmu i cenie.

VI. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LION APARTMENTS

1. Lion Apartments odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Pokoju lub Apartamentu na zasadach utrzymującego hotel lub podobny zakład, zgodnie z art. 846 Kodeksu Cywilnego, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzał.

2. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku uchybień związanych z wykonaniem Umowy najmu.

3. Reklamacje Gość może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sopot@lion-apartments.pl.

4. W uzasadnionych przypadkach Gość może poprosić o przyjazd do Pokoju lub Apartamentu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Gość odpowiada materialnie za szkody wynikłe z jego zachowania lub zachowania Osób trzecich lub zwierząt znajdujących się w Pokoju lub Apartamencie.

2. W przypadku nieuzasadnionej prośby o przyjazd do Pokoju lub Apartamentu, może obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 200 zł i kosztami przyjazdu.

3. Gość odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Części wspólnych Pokoju lub Apartamentu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem serwisu, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN LION APARTMENTS

Oferty specjalne