1 osoba
 • 1 osoba
 • 2 osoby
 • 3 osoby
 • 4 osoby
 • 5 osób
 • 6 osób
 • 7 osób
 • 8 osób
 • 9 osób
 • 10 osób

REGULAMINRegulamin wynajmu Apartamentów Lion Apartments

 

1.       Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie  www.lion-apartments.pl oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między Lion Management, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Lion Management
 3. Lion Management Karolina Ambarcumian z siedziba w Sopocie przy ul. Grunwaldzka 62/1, NIP 585 140 32 32, będąca stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.
 4. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej  www.lion-apartments.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy/dobowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.
 5. Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy najmu apartamentu, będącego w dyspozycji Lion Apartments

 

2.       Rezerwacja 

Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący  sposób:

 1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej  www.lion-apartments.pl. Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej  w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji . Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.
 2. Poprzez wysłanie maila na adres Sopot@lion-apartament.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.  Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną  wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy wpłacić 30% zaliczki. Aby rezerwacja otrzymala status gwarantowanej, zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. Poprzez portale rezerwacyjne

 

Zaliczka wpłacona po wskazanym terminie, przywraca rezerwacje, o ile Lion Apartments dysponuje dostępnym apartamentem.

 

3.      Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wylącznie za pośrednictwem pracowników Lion Management. Gość informuje telefonicznie Lion Management o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Lion Management zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśłi z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypdaku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki
 2. Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

 

3.      Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez Lion Management

 1. Zmiana rezerwacji przez firmę Lion Management jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez Lion Management. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Lion Management zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki.
 2. Lion Management zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma Lion Management ma obowiązem zwrotu Gościowi pobraną zaliczkę.

 

4. Płatność

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie www.lion-apartments.pl
 2. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Lion Management
 3. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie www.lion-apartments.pl


5. Ceny

 1. Wszystkie ceny oferowane przez Lion Management są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem
 3. Opłata uiszczana przez Gościa nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)
 4. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.
 5. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Gościa.
 6. Na życzenie Gościa Lion Management może wystawić fakture, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.
 7. Za zameldowanie w godzinach od 20:00 do 21:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 21:00 – 100 PLN

 

6. Zasady pobytu

 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Lion Management o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 15:00  dnia przyjazdu i trwa do godz. 11:00 dnia wyjazdu.
 3. Zameldowanie odbywa się bezpłatnie w godz. od 10:00 do 20:00. Za zameldowanie w godz. 20:00-21:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 21:00 pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN.
 4. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się w Recepcji pod adresem: Sopot, ul. Grunwaldzka 50. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną  przez pracownika Lion Management lub uzgadniane telfeonicznie. Po godzinach otwarcia biura (10:00-18:00), Goscie melduja sie samodzielnie, a szczegolowe instrukcje przekaze personel przed zameldowaniem.
 5. Wymeldowanie odbywa się do godz. 11:00 dnia wyjazdu.
 6. Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy kluczy ustalane są z pracownikem Lion Management. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 7. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia I urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku Lion Management zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej strarty oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.
 9. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejścowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 10. Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 200PLN.
 11. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 06:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Lion Management z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca Lion Management ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 12. Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba że uzgodniono inaczej z Lion Management.
 13. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w nieniejszym regulaminie Lion Management ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usnunięcia klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.
 14. Lion Management nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terernie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma Lion Management jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 15. Lion Management nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 16. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Lion Management ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba.
 1. Lion Management nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi  lub wykończeniowymi jakieho mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytułowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy Lion Management, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 2. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 500 PLN.
 3. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.]
 4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracowników Lion Management (zwłaszcza po godz. 21:00) naliczana będzie dodatkowa opłatwa w wysokości 150 zł za godzinę + koszty dojazdu.

 

 1. Umowa najmu

Umowa najmu zawarta pomiędzy Lion Management obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.

 

 1. Zwierzęta domowe

Lion Management dopuszcza w wybranych apartamentach pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi  100 PLN za pobyt.

 

 

Życzymy udanego pobytu!

 


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij